Condicions Generals

L’adquisició d’aquesta entrada o invitació representa l’acceptació de les condicions següents:

  • Una vegada comprada l’entrada, no es bescanviarà ni se’n tornarà l’import. L’organitzador no en garanteix l’autenticitat, si no ha estat adquirida als punts oficials de venda. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. Cal conservar-la fins a la sortida del recinte.
  • En cas de cancel·lació de l’espectacle per força major o pandèmia l’organització bescanviarà el cost d’aquesta entrada per a d’altres entrades d’espectacles futurs.
  • L’organitzador es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte sempre que causes majors així ho exigeixin.
  • L’organitzador es reserva el dret d’admissió. No es permet l’entrada amb cap objecte que l’organitzador consideri perillós. És potestat de l’organitzador permetre l’entrada al recinte un cop començada la representació.
  • No es permet l’entrada al recinte amb begudes i/o menjar.
  • L’organitzador es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual. És prohibit fer fotografies amb flaix, filmar o enregistrar.